A szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedések

2015. augusztus 5. szerda, 09:30 • www.nav.gov.hu
A szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedésekről szóló 1338/2015. (V. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: kormányhatározat) végrehajtása érdekében, a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) vagyonkezelésében lévő ingatlan, vagy ingatlanrész felhasználásával történő projekt megvalósíthatóságához szükséges tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás kiadására az alább részletezett eljárásrend az irányadó:

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

A projekt megvalósításához szükséges tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulást a NAV Központi Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztálya elektronikus úton (a megkereséshez tartozó mellékletek .pdf formátumú, elektronikus változatának mellékelésével), vagy levélben, postai úton történő megkeresésével lehet kezdeményezni.

NAV Központi Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztály

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

központi e-mail: kh.vgf@nav.gov.hu

telefon: (+36) 373-1713 (+36) 373-1715

A kérelmet a fentiekkel párhuzamosan elektronikus úton a NAV által kijelölt kapcsolattartó részére is célszerű megküldeni:

A NAV kapcsolattartója:

dr. Endrész Máté főosztályvezető-helyettes

e-mailendresz.mate@nav.gov.hu

telefon: (+36) 1 373 1739

A megkeresésnek hiánytalanul tartalmaznia kell:

  • a kérelmező nevét, székhelyét, azonosító adatait

  • amennyiben a kérelmező más szerv megbízásából/képviseletében jár el, az erre feljogosító meghatalmazást

  • a projekt megvalósításával érintett (Magyar Állam tulajdonában, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá eső, NAV vagyonkezelésében lévő) ingatlan pontos címét, és helyrajzi számát

  • az érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját és földhivatali térképmásolatát

  • a projekt megvalósítását tartalmazó, azonosításra alkalmas adatokat beazonosítható módon tartalmazó, végleges (pl. tervező, tervszám) tervdokumentációt (műszaki leírás és tervrajz), amelyből egyértelműen kitűnik a projekt megvalósításához szükséges terület nagysága és elhelyezkedése is

  • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a projekt megvalósításához szükséges-e valamely hatóság engedélye

Amennyiben a projekt megvalósításához nem szükséges hatósági engedély, a projekt megvalósítását a NAV vagyonkezelői hozzájárulással (az abban részletezett feltételek mellett) biztosítja.

Amennyiben a projekt megvalósítása hatósági engedély köteles tevékenység, az MNV Zrt.-től kapott meghatalmazás alapján a NAV tulajdonosi hozzájárulás kiadásával járul hozzá a hatósági engedélyezési eljárás megkezdéséhez.

A vagyonkezelői és a tulajdonosi hozzájárulás szolgalmi-, vezeték-, vagy egyéb jog létesítésére, ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésre nem ad felhatalmazást.

Amennyiben a projekt megvalósításához igénybevett ingatlanrészre szolgalmi-, vagy vezetékjogot nem alapítanak, a területet a NAV használati megállapodás (bérbeadás) keretén belül biztosítja. A használati megállapodás megkötésének szükségességét a NAV kapcsolattartója határozza meg. A használati megállapodás megkötésére a NAV-on belül az érintett ingatlanrész elhelyezkedésétől függően a területileg illetékes NAV regionális főigazgatósága jogosult. A bérleti díj nagysága a NAV mindenkor hatályos belső szabályozóinak betartásával, az érintett (felhasználásra kerülő) vagyonelem ismeretében a használat feltételeihez igazodó mértékben kerül meghatározásra.

Szolgalmi-, vagy vezeték jog létesítésével járó esetekben a szolgalmi megállapodás megkötése és a kártalanítási összeg meghatározása az MNV Zrt. hatásköre, mely eljárásra az MNV Zrt. honlapján található útmutató irányadó. Ennek elérhetősége:

A Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanokat érintő tulajdonosi hozzájárulások kibocsátásának, továbbá (közérdekű) használati- és szolgalmi jog alapításának rendjéről szóló 56/2010. sz. vezérigazgatói utasítás:

http://www.mnvzrt.hu/eljarasidokumentumok/hasznalatiesszolgalmijog/szabalyzat